RESTAURATIE + foto’s

RESTAURATIE – 1
Over de noodzakelijke restauratie van onze Martinuskerk – waarover al enkele jaren gesproken is – komt langzamerhand meer duidelijkheid. De bouwadviseur van het bisdom, een architect en de Werkgroep gebouwen en terreinen hebben alles bekeken en besproken. Glas-in-lood ramen, stucwerk en schilderwerk zijn de voornaamste posten.
In september hebben diverse aannemers de kerk kunnen bezichtigen. Begin oktober moet de inschrijving binnen zijn. Dan moet het bisdom nog goedkeuring geven en 24 oktober volgt de gunning.
Het is niet zo, dat de laagste inschrijver het werk mag maken. Er wordt zeer zeker ook gekeken naar prijs ↔ kwaliteit verhouding.
De glas-in-lood ramen moeten in het atelier opgeknapt worden. Als de glas-in-lood ramen naar het atelier gaan, zal de aannemer moeten zorgen, dat de ramen (=gaten) tijdelijk gedicht worden.
Hopelijk kan meteen na Kerstmis (2017) een begin gemaakt worden. De hele restauratie zal zeker 5 maanden in beslag nemen.
De aannemer bepaalt de onder-aannemers, dus dat betekent wel, dat Neerse ondernemers, die eerder al benaderd zijn (2015/2016), nu (mogelijk) buiten de boot vallen.
Aan het toekennen van subsidie door de Provincie zijn ook enkele voorwaarden verbonden. Er moeten leerlingenwerkplaatsen zijn (dan vallen kleinere aannemers al af) en de restauratie moet klaar zijn vóór het Europees Schutterstreffen in aug. 2018.
De Provincie heeft 50% van de subsidiabele kosten toegezegd, het bisdom 20% en de Gemeente 10%.
(wordt vervolgd)

RESTAURATIE – 2
Wist u dat ….
– binnenkort een begin gemaakt zal worden met de noodzakelijke restauratie van onze kerk?
– in de laatste week van oktober bekend zal worden, welke aannemer die klus gaat klaren?
– zodra alles duidelijk is, de parochianen geïnformeerd zullen worden?
– tijdens de restauratie de kerk van Neer niet gebruikt kan worden?
– de H. Missen (voor zover mogelijk) in het parochiehuis gedaan zullen worden?
– voor een Avondwake, Uitvaartdienst of een andere drukke H. Mis uitgeweken kan worden naar de kerk van Roggel of een andere geschikte locatie?
(wordt vervolgd)

RESTAURATIE – 3
Ongetwijfeld is u ter oren gekomen, dat binnenkort begonnen zal worden met de noodzakelijke restauratie van deze kerk.
Na een lange voorbereidingstijd is de laatste weken alles in een stroomversnelling gekomen. Daarom willen wij u op korte termijn informeren.
Wij nodigen u graag uit voor een Informatie bijeenkomst op vrijdag 10 nov. in het Parochiehuis. Aanvang 20.00 uur.
Wij hopen (en verwachten), dat veel parochianen aanwezig zullen zijn om te horen, wat er moet gebeuren om ons kerkgebouw in stand te houden.
(wordt vervolgd)

RESTAURATIE – 4
Beste parochianen,
Inmiddels is er via diverse media informatie verschenen over de restauratie van onze Sint Martinuskerk, waarover al enkele jaren gesproken wordt en die nu op korte termijn zal beginnen.
Op vrijdag 10 november om 20.00 uur vindt er in het Parochiehuis een Informatieavond plaats, waarbij toelichting gegeven wordt over deze hoogst noodzakelijke restauratie.
Hierbij zal o.a. ingegaan worden op:
* Welke werkzaamheden deze restauratie omvat.
* Welke aannemer en onderaannemers de klus gaan klaren.
* Het tijdsplan en wat de consequenties zijn voor de parochie.
* De fasering van de restauratie.
* Welke werkzaamheden in eigen beheer gedaan kunnen worden.
* Subsidieverstrekking en voorwaarden.
* Wat zijn de financiële consequenties voor de eigen parochie.
Wij hopen op deze avond iedereen die onze parochie een warm hart toedraagt te mogen begroeten.
Laten we er voor zorgen dat we tot in de verre toekomst trots mogen zijn op “onze Sint Martinuskerk”

RESTAURATIE – 5
Wij hebben al eerder gemeld, dat de noodzakelijke Restauratie van onze kerk in een stroomversnelling is gekomen.
Inmiddels is duidelijk geworden, dat we volgend weekend (dus 11 en 12 november) – voor het laatst – gebruik kunnen maken van dit kerkgebouw.
Vooruit lopend op de Informatie-avond van a.s. vrijdag 10 november hebben wij dus toch al een paar beslissingen moeten nemen.
In principe zullen de komende maanden de weekend H. Missen in het Parochiehuis opgedragen worden.
(De H. Mis van woensdagmorgen blijft natuurlijk gewoon staan).
Een uitzondering is de Caecilia-mis van Maas en Neergalm op zat. 18 november. Dan is het parochiehuis te klein en die H. Mis zal dus opgedragen worden in de kerk van Roggel. Ook op 2e Kerstdag zullen we met de H. Mis van Maas en Neergalm uitwijken naar Roggel.Andere speciale vieringen moeten nog bekeken worden.
In de tijd, dat de kerk gesloten is, zijn er voor een Avondwake of Uitvaartmis meerdere mogelijkheden. Na een overlijden moeten we met de familie overleggen. We kunnen meestal in de kerk van Roggel terecht, maar de zaal van de Haammaeker is eventueel ook beschikbaar.

RESTAURATIE – 6
Tijdens de Informatie avond en ook van de ontruiming zijn een aantal FOTO’S gemaakt. Die kunt u bekijken op www.fotowiel.nl

RESTAURATIE – 7
Op de informatieavond van 10 nov. is reeds verteld, dat we nog wachten op de Bisschoppelijke goedkeuring om de opdracht aan de aannemer te mogen verstrekken.
Dit heeft iets langer op zich laten wachten. De commissie, die deze goedkeuring moet verlenen, vergadert op 27 nov., waarna de restauratie in opdracht gegeven kan worden.
Begin dec. zal de aannemer dan kunnen beginnen.
Op maandag 13 nov. zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan om de kerk te ontruimen. Alle banken zijn tijdelijk opgeslagen bij Neerhof.
Dat deze ontruiming zo vlekkeloos verlopen is vooral te danken aan de medewerking van de fam. Hendrix en de vele vrijwilligers. Waarvoor nogmaals hartelijk dank!
Tot eind nov. zullen nog enkele kleine werkzaamheden in de kerk door de vrijwilligers uitgevoerd worden.

RESTAURATIE – 8
Inmiddels is de Bisschoppelijke goedkeuring verleend. Aannemer van Heur heeft opdracht gekregen om de noodzakelijke restauratie van onze kerk uit te voeren. Hij is afgelopen week nog eens komen kijken en zal volgende week beginnen. Altaren, biechtstoelen, preekstoel e.d. worden eerst ingepakt. Vrijwilligers van de parochie kunnen de komende dagen nog een paar kleine werkzaamheden verrichten en dan wordt gestart met het grote werk. Wij zullen u op de hoogte houden.

RESTAURATIE – 9
Aannemer van Heur is begonnen met het inpakken van die zaken, die niet te verhuizen zijn d.w.z. de houten vlonders op de vloeren, de biechtstoelen, het hoofdaltaar enz. De opstand van de zij-altaren is door vrijwilligers afgebroken, omdat die te dicht bij de muur stonden.
Volgende week komen de steigers. Het is nog niet duidelijk of er dan al ramen weggaan.
Het Marianum blijft hangen, maar zal wel moeten zakken i.v.m. het steiger. Het grote kruis, vooraan in het middenschip, blijft ook hangen, maar moet ook zakken.
Voor het veilig inpakken van het orgel zal van Heur om advies vragen bij Verschueren (orgelbouwer). Het is wel heel belagrijk, dat het orgel stofvrij blijft.
Om u een indruk te geven van alle werkzaamheden nodigen wij alle parochianen uit om op 1e of 2e Kerstdag de “LEGE” kerk te komen bezichtigen.
Op beide Kerstdagen bent u – met vrienden en bekenden – van harte welkom tussen 14.00 uur en 16.00 uur. In het parochiehuis staat dan de koffie/ thee voor u klaar.

RESTAURATIE – 10
Tijdens de beide Kerstdagen was onze “LEGE” kerk gedurende een paar uren opengesteld voor bezichtiging. De gebruikelijke kerstbomen en de kerststal stonden dit jaar niet in de kerk, maar er was toch een en ander te bekijken. Wij zijn blij, dat een groot aantal parochianen van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt. Zelfs mensen, die vroeger in deze kerk getrouwd zijn, maar nu niet meer in Neer wonen, kwamen geinteresseerd kijken naar het hele restauratie gebeuren. Zowel buiten als binnen staan steigers. Een gedeelte van de glas-in-lood ramen is – tijdelijk – vervangen door spaanplaat.
Dat deze restauratie, die voor een groot gedeelte gesubsidieerd wordt, veel geld kost, moge duidelijk zijn. Het niet-subsidiabele gedeelte van de restauratie zal de parochie zelf moeten betalen. Wij zijn bezig met Fondsenwerving, maar wij hopen, dat de eigen parochianen toch ook een steentje bijdragen voor de restauratie van hun monumentale kerk.
Er staat een grote “Restauratie-bus” in het halletje van het Parochiehuis. Daarin kunt u altijd een bijdrage deponeren. Ieder bedrag is welkom.
U kunt natuurlijk ook uw bijdrage overschrijven
naar bankrek. nummer: NL 13 RABO 013 57 00 590 onder vermelding van “Restauratie”. Dat kan ook fiscaal aantrekkelijk zijn, want onze kerk heeft een ANBI-status.

————————————————————————————————————————–
Tijdens de Kerstdagen zijn behoorlijk veel mensen een kijkje komen nemen in de “LEGE” kerk. Misschien hebt u die gelegenheid gemist. Daarom nog een nieuwe mogelijkheid.
Op zondag 31 december van 14.00 tot 16.00 uur kunt u de “LEGE” kerk komen bekijken om u een idee te geven van de vorderingen van de Restauratie van onze kerk.
In het Parochiehuis kunt u dan nog napraten onder het genot van een kop koffie of thee.
—————————————————————————————————————————
RESTAURATIE – 11
Inmiddels zijn de werkzaamheden in de kerk weer hervat. Zoals in de bouw gebruikelijk heeft het werk in de kerk tussen Kerstmis en Nieuwjaar en in de eerste weeek van januari ook 14 dagen stil gelegen. Momenteel wordt het stucwerk boven in de gewelven geinspecteerd. Vanaf het hoogste steiger wordt gekeken in hoeverre het stucwerk daar los zit en dus afgekapt moet worden.
Vanaf het hoogste steiger is ook van dicht bij de slechte staat van de glas-in-lood ramen te zien. Ze staan hol en bol naar binnen en naar buiten. Een gedeelte van de glas-in-loodramen is inmiddels naar het atelier gebracht om gerestaureerd te worden.
U kunt de Restauratie van de kerk op diverse manieren financieel ondersteunen. Een uniek mogelijkheid is om in augustus tijdens het Europees Schutters Treffen als vrijwilliger te werken voor de Parochie. Dat kan, als u zich aanmeldt bij het EST en vervolgens aangeeft, dat door u gewerkte uren uitbetaald dienen te worden aan de Parochie H. Martinus in Neer.
Bij voorbaat hartelijk dank.

RESTAURATIE – 12
Dat de restauratie van onze kerk een kostbare zaak is zal u inmiddels wel duidelijk zijn. Doordat ongeveer 80% gesubsidieerd wordt is het financieel een haalbare kaart. Door Fondsenwerving en Sponsoren hopen we nog een behoorlijk bedrag binnen te krijgen. Toch denken wij, dat ook eigen parochianen, die het kerkgebouw nog altijd een warm hart toedragen, de restauratie financieel willen steunen.
Dat kan op veel manieren.
* Er staat een grote “Restauratie-bus” in het halletje van het Parochiehuis. Daarin kunt u altijd een bijdrage deponeren. Ieder bedrag is welkom.
*
U kunt natuurlijk ook uw bijdrage overschrijven naar bankrek. nr:
NL 13 RABO 013 57 00 590 onder vermelding van “Restauratie”. Dat kan ook fiscaal aantrekkelijk zijn, want onze kerk heeft een ANBI-status.
* Een uniek mogelijkheid om de restauratie financieel te steunen is om in aug. tijdens het Europees Schutters Treffen als vrijwilliger te gaan werken voor de Parochie. Dat kan, als u zich aanmeldt bij het EST en vervolgens aangeeft, dat door u gewerkte uren uitbetaald dienen te worden aan de Parochie H. Martinus in Neer. Bij voorbaat dank.
————————————————————————————
Er is de laatste weken weer hard gewerkt in de kerk.
Vandaag willen wij niet bédelen, maar wel alle mensen, die al een financiële bijdrage gegeven hebben voor de restauratie, heel hartelijk bedanken.
Het thema van dit jaar van de Actie Kerkbalans “Geef voor je kerk“ is door deze gevers dus al in praktijk gebracht. Nogmaals merci.

————————————————————————————-
Gelezen in een parochieblad:
”Raar eigenlijk, dat een tientje zoveel lijkt als je naar de kerk gaat,
maar zo weing als je gaat winkelen”.

————————————————————————————
RESTAURATIE – 13
Tijdens de vorstperiode was het niet mogelijk om de gerestaureerde glas-in-lood ramen te plaatsen, maar inmiddels is toch een aantal ramen teruggezet. De “nieuwe” ramen zien er prachtig uit. Het oude lood is vervangen door nieuw lood en de ijzeren dwarsbalken zijn vervangen door koperen stangen. Het kantel-gedeelte is afgewerkt met messing.
Binnen in de kerk zijn de kale muren behandeld met een hechtmiddel en dan worden verschillende lagen stucwerk aangebracht. Als alles droog is kunnen de schilders beginnen en daarna zullen de steigers langzaam afgebroken worden.

Met Pasen willen wij de “LEGE” kerk nogmaals openstellen. Dan kunt u komen kijken naar de stand van zaken.
Op 1e Paasdag zal ná de H. Mis (die om 9.30 uur begint) de kerk opengesteld zijn voor bezichtiging dus vanaf 10.30 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur.
Op 2e Paasdag is er ’s morgens in Neer geen H. Mis, maar dan bent u ook welkom in onze “LEGE” kerk van 10.30 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur.

————————————————————————————————–
RESTAURATIE – 14
Tijdens de beide Paasdagen zijn nog al wat mensen komen kijken in de “LEGE” kerk, die opengesteld was voor bezichtiging. Onze parochianen, maar ook mensen van buiten Neer, die de foto’s op de website gezien hadden, wilden wel eens met eigen ogen zien, wat er allemaal gebeurt. Ook Deken Maessen van Thorn en Sander van Daal (die voor het bisdom Roermond in alle parochies bezig is met de inventarisatie van het kerkelijk kunstbezit) zijn op 2e Paasdag naar onze kerk komen kijken. De bezoekers waren allemaal erg geïnteresseerd en zeer onder de indruk van deze grote restauratie.
Het Kerkbestuur was blij verrast, dat veel bezoekers ook nog een financiële bijdrage voor de restauratie (in de bus) achtergelaten hadden. Langs deze weg alle (naamloze) gulle gevers heel hartelijk bedankt.
Het is toch prachtig, dat veel mensen zich zo betrokken voelen bij de restauratie van ONZE kerk.
Nog even geduld en dan kunnen we weer gebruik maken van een prachtige monumentale kerk.
————————————————————————————————-
RESTAURATIE – 15
– Er wordt flink doorgewerkt in onze kerk. Onlangs zijn ook de grote glas-in-lood ramen in de noordelijke zijbeuk (boven “pastoors” biechtstoel) terug geplaatst. Ze zijn prachtig gerestaureerd en schoongemaakt. Nu zijn de afbeeldingen van het levensverhaal van de H. Martinus weer duidelijk te zien. Toch moeten we nog even geduld hebben.
– Het streven om op 17 juni a.s. de Communicanten hun Eerste H. Communie in de gerestaureerde Neerse kerk te laten doen blijkt toch niet haalbaar te zijn. Daarom is – in overleg met de ouders van de Communicanten – besloten om dit jaar voor de Eerste H. Communie gebruik te maken van de kerk in Roggel. Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden.
– In het April-nummer van het bisdomblad “De Sleutel” is ook aandacht besteed aan de restauratie van de monumentale H. Martinuskerk in Neer.

RESTAURATIE – 16
Inmiddels is ons kerkgebouw al ruim vijf maanden buiten gebruik. Het einde van deze grote restauratie komt nu toch langzamerhand in zicht, maar we zullen toch nog wel een paar maanden geduld moeten hebben, voordat we gebruik kunnen maken van onze gerestaureerde kerk.
Over een paar weken hopen de stukadoors klaar te zijn met hun werk. De glas-in-lood ramen zijn allemaal gerestaureerd en ook al voor een groot gedeelte terug geplaatst. Als alle ramen weer op hun plaats zitten, zal binnen alles grondig schoongemaakt moeten worden en daarna kunnen de schilders beginnen. Verder zullen de steigers, die nu binnen in de kerk staan, nog gebruikt worden om – waar dat nodig is – de buitenmuren te voegen.
—————————————————————————————————-
RESTAURATIE – 17
Zelfs aan de buitenkant van de kerk is ook goed te zien, dat de restauratie bijna klaar is.
Steigers zijn zowel buiten als binnen gedeeltelijk afgebroken. In de kerk zijn de schilders nog bezig. Naar alle waarschijnlijkheid zal alles over een maand opgeleverd worden. (Begin juli)
Maar dan is er nog veel werk voor de vrijwilligers. De zij-altaren moeten weer opgebouwd worden, de beelden, die tegen de pilaren stonden, moeten terug geplaatst worden, kruiswegstaties en schilderijen moeten weer opgehangen worden, vlonders, waar de banken op staan moeten eventueel ontwormd worden en in orde gemaakt worden en dan zullen ook de banken weer teruggeplaatst worden. Wij houden u op de hoogte.
———————————————————————————
RESTAURATIE – 18
Volgens de laatste berichten zal onze gerestaureerde kerk begin juli opgeleverd worden.
Dan willen we de LEGE kerk op zondag 8 juli nog eens openstellen voor bezichtiging. Iedereen is die dag van harte welkom om een kijkje te komen nemen en wel ná de H. Mis (die om 9.30 uur begint) dus vanaf 10.30 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur.
In het parochiehuis kunt u ook nog gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Hopelijk tot ziens op zondag 8 juli.
———————————————————————————
RESTAURATIE – 19
Inmiddels zijn de steigers in en buiten onze kerk (bijna) opgeruimd.
Zoals eerder aangekondigd kunt u op zondag 8 juli nog eens binnen lopen in onze “lege” kerk en wel ná de H. Mis (die om 9.30 uur begint), dus vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur. (In het parochiehuis staat de koffie klaar.)
In de maand juli zullen de vrijwilligers nog enkele kleine klussen uitvoeren en daarna zullen de banken, beelden, schilderijen enz. weer terug geplaatst worden in de kerk.
Dat betekent wel, dat in juli niet alleen de H. Missen op woensdag, maar ook de H. Missen in het weekend nog in het Parochiehuis opgedragen zullen worden.
Vóór het Europees Schutterstreffen op 17, 18 en 19 augustus moet de kerk klaar zijn. Op vrijdag 17 en op zaterdag 18 augustus zullen plechtige H. Missen opgedragen worden in onze gerestaureerde kerk.
Na de vakantieperiode willen we als parochiegemeenschap ook nog eens even stilstaan bij de restauratie. Een feestelijke in gebruik name van onze gerestaureerde kerk zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum.(Het is niet eenvoudig om een geschikte datum te vinden, waarop alle kerk-betrokken verenigingen aanwezig kunnen zijn.) Het programma voor die dag is in wording.
——————————————————————————-
RESTAURATIE – 20
Op zondag 16 september zullen we de kerk – na de grote restauratie – officieel weer in gebruik gaan nemen.
Dan is ’s morgens om 10.00 uur een plechtige H. Mis met drie Heren (Deken Maessen, pastoor Dieteren en kapelaan Lipsch) en ’s middags om 14.00 uur zullen de diverse Neerse muzikale verenigingen een concert verzorgen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *