Informatie kerkhof

Informatie betreffende gang van zaken voor kerk en kerkhof na een overlijden.

Indien u na het overlijden van uw dierbare een uitvaartmis wil laten opdragen in uw parochiekerk, dan kunt u het beste contact opnemen met een uitvaartonderneming. Die mensen nemen contact op met iemand van de parochie. Dan wordt een priester benaderd om de uitvaartdienst in de parochiekerk te  leiden. U kunt met de priester de gang van zaken bespreken betreffende de invulling van de uitvaartmis, hierbij rekening houdende met uw eigen wensen.

Kerk.
U heeft de mogelijkheid om op de avond vóór de begrafenis of crematie een avondwake te laten houden waarin 2 leken voorgaan en er gebruik kan worden gemaakt van een zangkoor. Eventueel kan er ook één CD gedraaid worden. Aanvangstijd 19:00 uur.

De lectoren die de avondwake verzorgen zullen tijdig contact met u opnemen. Indien gewenst komen de lectoren vooraf ook nog even met de familie praten.

Op de dag van de begrafenis of crematie wordt, voorafgaande hieraan, een uitvaartdienst opgedragen. De aanvangstijd is bij voorkeur om 10:30 uur.

In overleg met de pastoor is eigen inbreng mogelijk, bijvoorbeeld door een toespraak, een gedicht of muziek. Eventueel kunnen er twee CD’s gedraaid worden.

Na de uitvaart wordt een Herinneringskruisje met de naam van de overledene opgehangen achter in de kerk. Tijdens het weekend van Allerheiligen / Allerzielen (de laatste zondag van oktober of de eerste zondag van november), krijgt het bord met het herinneringskruisje een plaats vóór in de kerk. Daarna kunnen de kruisjes door de nabestaanden mee naar huis worden genomen.

Tarief uitvaartdienst.
Het tarief voor de uitvaartdienst is afhankelijk van de hoogte van de betaalde gezinsbijdrage. Richtlijn voor deze solidariteitsbijdrage is in onze parochies € 110,- per gezin per jaar (2018).

Ingeval van voldoende deelname aan de gezinsbijdrage gedurende de laatste vier jaar, wordt voor de uitvaartdienst niets in rekening gebracht. Voor hen die niet, of in geringe mate, deelnemen aan de gezinsbijdrage, wordt voor de uitvaartdienst € 440,- in rekening gebracht, met aftrek van de betaalde gezinsbijdrage van de laatste vier jaren. Voor het koor en organist wordt € 110,- in rekening gebracht.

H. Missen.
Meestal wordt de overledene nog eens speciaal herdacht in een zeswekendienst. Dat wil zeggen, tijdens een H. Mis in het weekend circa zes weken na het overlijden. Ook bestaat de mogelijkheid om een jaardienst te stichten, d.w.z. u bestelt een H. Mis voor tien of twintig jaar vooruit. Bijvoorbeeld in het weekend in de buurt van de sterfdag, verjaardag of trouwdag. Nadere inlichtingen over deze diensten en eventueel op te maken stichtingsakte kunt u krijgen bij:
Parochie Heibloem en Roggel:
Parochiesecretariaat, Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN, Roggel, tel. nr. 0475-49 13 93 op donderdag van 9.00 – 11.30 uur (Lisette Janssen). email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Parochie Neer:
Parochiesecretariaat, Kerkplein 4, 6086 BK Neer, tel. nr. 0475-593968 op
woensdag van 09.30 tot 12.00 uur (Mia Theelen). email: martinusparochieneer@hetnet.nl

Kerkhof.
Als de overledene BEGRAVEN wordt, gaat de priester mee naar het kerkhof.
Er zijn op het kerkhof drie mogelijkheden om te begraven, namelijk in een:
–       enkel graf. Hierin kan maar één overledene begraven worden.
–       dubbel-breed graf. Hierin kunnen twee overledenen naast elkaar begraven worden.
–       dubbel-diep graf. Hierin kunnen twee overledenen boven elkaar begraven worden. In Neer zal uit praktische overwegingen op het oude gedeelte van het kerkhof niet meer worden begraven. Bijzetting in een dubbel-breed of dubbel-diep graf kan hier echter wel nog plaatsvinden
Als de overledene GECREMEERD wordt, gaat de priester niet mee naar het crematorium. De as-urn van de overledene kan later op het kerkhof in een urnengraf worden geplaatst, waarin plaats is voor een of twee as-urnen.
Ook bestaat de mogelijkheid om een as-urn bij te zetten in een graf.

Grafakte en andere zaken.
Enige weken na het overlijden van uw dierbare worden – namens het kerkbestuur – de volgende zaken met de rechthebbende van de nabestaande afgehandeld:

    1. Wanneer er een overledene op het kerkhof is begraven, of is bijgezet in een urnengraf, zal er een grafakte ter ondertekening worden aangeboden.
    2. Uit de collecte die tijdens de uitvaartmis wordt gehouden kunnen, tussen de zeswekendienst en binnen een jaar na overlijden, vijf H. Missen tot intentie van de overledene worden aangeboden indien men dit wenst. De nabestaanden ontvangen hiervoor een formulier waarop ze de data voor die H. Missen kunnen aangeven.

U ontvangt een factuur van alle zaken die betrekking hebben op de uitvaart en eventuele begrafenis of bijzetting.

Informatie over de grafakte en facturering:
Parochie Heibloem: Jac Scheenen, Maassenstraat 12, 6088 CX Roggel, 
0475-49 29 24.
Parochie Neer: Pierre Kuijpers, Leudalweg 9, 6086 AT Neer,
tel.nr. 0475-59 25 40.
Parochie Roggel: Jac Scheenen, Maassenstraat 12, 6088 CX Roggel,
tel.nr. 0475-49 29 24.

Grafsteen
Het is gebruikelijk dat de nabestaanden een grafsteen laten plaatsen op het graf van hun dierbare overledene. In Roggel gelden voor het nieuwe deel van het kerkhof  dezelfde uniforme grafstenen. Voor het oude deel van het kerkhof mag u de vorm van de grafsteen zelf bepalen. Er zijn echter wel bepaalde regels, met name betreffende de afmetingen, waaraan iedereen zich dient te houden. De leverancier die van u een opdracht krijgt, dient daarom altijd eerst contact op te nemen met de beheerder van het kerkhof om verder definitieve afspraken te maken.

Parochie Heibloem:  Jac Scheenen, Maassenstraat 12, 6088 CX Roggel,
0475-49 29 24.
Voorschriften m.b.t. de grafsteen hoogte maximaal 1,00 meter.
Lengte van het graf moet zijn  1,80 meter, breedte enkel graf 0,90 meter en breedte dubbel graf 1,80 meter.

Parochie Neer: Pierre Kuijpers, Leudalweg 9, 6086 AT Neer, tel.nr. 0475-59 25 40.
Voorschriften m.b.t. de grafsteen hoogte maximaal 0,90 meter.
Lengte van het graf moet zijn  1,80 meter, breedte enkel graf 0,90 meter en breedte dubbel graf 1,80 meter.

Parochie Roggel: Sjra Jegers, Beltmolenstraat 2, 6088 CA Roggel, tel.nr. 0475-49 26 32.
Voorschriften m.b.t. de grafsteen hoogte maximaal 1,00 meter.
Lengte van het graf moet zijn  1,70 meter, breedte enkel graf 0,80 meter en breedte dubbel graf 1,60 meter.

Onderhoud:
Het schoonhouden van de graven en van de daarop aanwezige planten en bloemen is een taak van de nabestaanden.
Het algemene onderhoud van heggen en paden en het maaien van het gras gebeurt grotendeels door vrijwilligers.
Het kerkbestuur kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor het scheefzakken, vernielen of omwaaien van grafstenen.

Voor informatie betreffende het kerkhof kunt u contact opnemen met:

Parochie Heibloem:
Jac Scheenen, Maassenstraat 12, 6088 CX Roggel, 0475-49 29 24.

Parochie Neer:
Pierre Kuijpers, Leudalweg 9, 6086 AT Neer. tel.nr. 0475-59 25 40

Parochie Roggel:
dhr. Sjra Jegers, telefoonnummer 0475-492632 voor het praktisch deel van het kerkhof en dhr. Jac Scheenen, telefoonnummer 0475-492924  betreffende het administratief deel van het kerkhofgebeuren.

En dan nog dit:
Voor een goede en actuele kerkhofadministratie zijn wij aangewezen op de medewerking van de nabestaanden. Wilt u daarom (adres-) wijzigingen van de contactpersonen altijd doorgeven aan:
Parochie Roggel en Heibloem:
Pastoor Ruttenhofje 6A, 6088 HN Roggel, tel.nr. 0475-49 13 93,
E-mailadres: parochiesecretariaat@kpnmail.nl , of
Jac Scheenen Maassenstraat 12, 6088 CX Roggel, tel.nr. 0475-49 29 24,
Parochie Neer:
Pierre Kuijpers, Leudalweg 9, 6086 AT Neer, tel.nr. 0475-59 25 40.
of E-mailadres: martinusparochieneer@hetnet.nl
Voor verdere informatie betreffende het kerkhofgebeuren, verwijzen wij u naar de Begraafplaatsreglementen van de drie parochies die goedgekeurd zijn door het Bisdom. U kunt deze nalezen op deze website onder het tabblad: Begraafplaatsreglement